W związku z realizacją przez Zamawiającego projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę zgodnie z opisanymi poniżej warunkami. Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 907 ze zm.). Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków pomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

 1. Zamawiający: B&M Promotion s.c., ul. Mikołowska 38/1, 41-400 Mysłowice, tel. 601421516, www.wza.com.pl, biuro@wza.com.pl
 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i wad prawnych, sprzętu w postaci 30 szt. tabletów o następujących parametrach:…………………………..
 3. Wartość zamówienia: Maksymalna kwotę zamówienia to 14.760 zł brutto i maksymalną cenę jednostkową tabletu na kwotę 492 zł brutto.
  Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia (w zależności od zaistniałych potrzeb). Zamówienie może być zwiększone do 30% wartości zamówienia podstawowego.
 4. Terminy: Termin realizacji zamówienia: do 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
 5. Kontakt z Zamawiającym: Osobą odpowiedzialną jest Pan Waldemar Górniewski, tel. 601421516.
 6. Warunki udziału: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca:
 • posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie całości zamówienia,
 • posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia (na formularzu oferty należy podać informację o podobnym rodzajowo zleceniu zrealizowanym w ciągu ostatnich 12 miesięcy, licząc od daty niniejszego zapytania ofertowego),
 • dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do należytego i terminowego wykonania zamówienia,
 • posiadający aktualny wpis do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (przedmiotowe zaświadczenie do wglądu),
 • który złoży ofertę na adres e-mail podany w niniejszym zapytaniu,
 • który złoży wycenę dostaw, o których mowa w formularzu oferty,
 1. Ocena spełniania przez Wykonawców ww. warunków dokonana będzie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” na podstawie określonych wymagań.
 2. W celu uniknięcia konfliktu interesów Wykonawca musi posiadać status podmiotu niepowiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana w oparciu o przedłożone przez Oferenta oświadczenie o spełnianiu tego warunku.

 1. Wymagania dotyczące Oferty Oferent musi złożyć Ofertę zawierającą:
 1. Formularz oferty zawierający wszystkie wyżej wymienione elementy,
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, nie starsze niż 3 miesiące (liczone od terminu składania Ofert) – do wglądu
  Uwaga! Oferta niespełniająca któregokolwiek z powyższych warunków zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie merytorycznej.
 1. Warunki płatności: Płatność z tytułu wykonania dostawy będzie zrealizowana przelewem na konto Wykonawcy, na podstawie faktury VAT lub rachunku, w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku Zamawiającemu lub osobie, wskazanej przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wypłat zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 2. Kryteria oceny Ofert i ich waga Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru: Kryterium Waga 1. K1 Cena brutto całego zamówienia 100%
 3. Ofertę należy złożyć mailowo do dnia 29.05.2017 roku (liczy się data wpływu) – na adres e-mail: biuro@hoga.pl. Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli po stronie Oferenta oraz zawierać datę sporządzenia. Zeskanowane oferty będą akceptowane. Uwaga! Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Waldemarem Górniewskim – e-mail: w.gorniewskim@wza.com.pl, tel. 601421516.
 4. Pozostałe postanowienia:
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia (w zależności od zaistniałych potrzeb). Zamówienie może być zwiększone do 30% wartości zamówienia podstawowego.
 • W przypadku zmiany wysokości zamówienia ceny jednostkowe nie mogą ulec zmianie. • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
 • Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do starannego wykonania zamówienia z zachowaniem wymaganego w tym zakresie profesjonalizmu.
 1. Istotne postanowienia umowy. Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie zamówienia.